அளவற்ற அருளாலனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்....  கன்னியாகுமரியில் முதல் நபராக அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தில் இணைந்தேன்.இங்கு இடம்பெறும் கட்டுரைகளுக்கு அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் பொறுப்பு அல்ல. 

Oct 3, 2013

73 Divisions in Islam and One True Jama'at - Opinions of Some Muslim SaintsHadhrat Ali (RA) 
"Mahdi Maoud will be colored with the glory of Muhammadiyya and will have the wealth of Ahmadiyya."
Hadhrat Muhammad bin Faris Misri wrote 
"Our scholar will be prophet and from among those who call towards the truth he will have the station of messengership and our A'arif will be in the period of Ahmadi, will be from among oolulazm (those who have strong determination) and will receive greatness."
Hadhrat Mujaddid Alif Thani wrote 
"Around one thousand and some years after the sad demise of the Holy Prophet (peace be upon him), the Haqeeqate (truth) Muhammadiyya will ascend from its station and will unite with the place of Haqeeqate (Truth) Ka'aba. At that time Haqeeqate Muhammadi (Muhammadi Truth) will be called Haqeeqate Ahmadi (Ahmadi Truth)."
Hadhrat Imam Ali Al-Qari wrote 
"so among seventy three sects all of them will be in fire and the Firqah Najiyya (sect deserving paradise) will be the one among ahle sunna (Sunnis) which will have the glory of Muhammadiyya and will be following the holy Tareeqatul (practices of) Ahmadiyya."
Hadhrat Abdur Raheem Grohri wrote 
"Hadhrat Mahdi Maoud has the Muhammadi appearance and will descend like a leader, he will have a mole near one of his eyes. He will re-establish din-e Ahmadi (the Ahmadi practices), our sahib will be bright like the sun and beloved of all. He will be learned, wise, king of wisdom and an eternal saint. O mir Muhammad Sahah! Mahdi will be decorated with the turban of prophethood."

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.